Correctievloeistof Quantore 20ml

Productinformatie
* Superdekkende correctievloeistof in handige flacon.
* Met borsteltje.
* Gevarenaanduiding
* H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
* H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Veiligheidsvoorschrift;
* P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
* P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
* P273 Voorkom lozing in het milieu.
* P280 Beschermende handschoenen dragen.
* P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
* P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
* P501 De inhoud en de verpakking. 1 stuk
Productinformatie
* Superdekkende correctievloeistof in handige flacon.
* Met borsteltje.
* Gevarenaanduiding
* H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
* H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
* Veiligheidsvoorschrift;
* P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
* P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
* P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
* P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
* P273 Voorkom lozing in het milieu.
* P280 Beschermende handschoenen dragen.
* P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
* P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
* P501 De inhoud en de verpakking. 1 stuk